• در همین فقره‌ی حاضر، یعنی «طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار»، مرکز پژوهش‌ها با برشمردن تنها ۶ مورد از مجموعه ایرادات شکلی و ماهوی، صراحتا خواستار رد کلیات این پیشنهاد و در عوض، انجام نظارت جدی بر روند اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار شده است/۵