• پیمان طالبی   peymantalebi70@

    1400/06/26 ساعت 14:16

    انجمن قلم امریکا جایزه سالانه‌اش را به سه نویسنده زندانی ایرانی اختصاص داده است. این مسئله دو سو دارد:
    یا آنها می‌دانند که با این کار، موجب تشدید خشم حاکمیت نسبت به این سه نفر خواهند شد و هدف‌شان نیز همین است.
    یا اینکه می‌خواهند توجهات را به آنها جلب کنند که بازهم نتیجه یکسان است