• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/06/26 ساعت 13:44

    با رفتن روحانی و آمدن رییسی، رکورد واردات و تزریق واکسن در ایران شکست.
    کسانی که میگفتند رای نمیدهیم چون همه اینها مثل هم هستند، برای همین یک نمونه چه پاسخی دارند؟