• عبداله عبدی   abdolah_abdi@

    1400/06/26 ساعت 15:44

    آن روزی که بخواهند ملت لبنان را از پای دربیاورند، ایران مقتدر می‌آید و عرصه جولان آن‌ها را از بین می‌برد.
    ٣/٣