• اومدم روش حلقه درست کردن تو توییتر رو گوگل کنم، روش حلقه درست کردن با قلیون اومد.