• یه زمانی رئیس جمهور مملکت آخرهای شهریور با یه هواپیما از اعیان و انصار و اقوام باربط و بی ربط میرفت نیویورک.

    حالا چی؟

    رئیس جمهور تحریمه و حتی خودش هم نمی‌تونه بره.