• نسترن محسنی   Nasim74M@

    1400/06/26 ساعت 23:15

    مباش آرام اگر حتی نشان از گردبادی نیست
    به این صحرا که من می‌آیم از آن اعتمادی نیست
    معاد/فاضل نظری