• سینمای ایران که امروز دچار چند دستگی شده و هر گروه و هر کس بر طبل تهی خود می‌کوبد،زمانی نه چندان دور با تفرقه بیگانه بود.کمتر کسی یافت می‌شد که دنبال فتنه انگیزی و تفرقه اندازی باشد،زیرا خود سینماگران چنین اجازه‌ای را به کسی نمی‌دادند.