• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/06/26 ساعت 19:40

    قصه این بود: حسن روحانی به عنوان عامل انسانی وقتی رفت مشکلات مرتفع شد.