• محمد رضا باقری   biataberavim@

    1400/06/26 ساعت 22:19

    در دوران خودش نمیگذاشتند و نمیشد و اختیارات کافی نداشت، اما همه کارهای بعدش مربوط به اوست.
    حقیقتا لیس کمثله شی!