• مسعود براتی   mas_barati@

    1400/06/26 ساعت 14:50

    سال گذشته و در ایام تاسوعا و عاشورا کل وقت من و همسرم به تهیه گزارشی برای پاسخ به یکی از همین دروغگویان گذشت.
    خدا را شکر آن دوران تمام شد.
    #دروغ
    #FATF