• متاسفانه بعد از گذشت سال‌ها،هنوز بسیاری از مدیران دولتی و سینماگران و تهیه کنندگان،توسط ستون پنچم اغفال می‌شوند.
    اهالی سینما این را بدانند، تا ستون پنجم در بدنه سینما نفوذ دارد و به فعالیت تخریبی می‌پردازد،کشتی طوفان زده سینما هرگز به ساحل نجات نخواهد رسید.