• مروری بر تحقق درخواست اصناف صنعتی و تولیدکنندگان

    سنگی که از مقابل تولیدکنندگان برداشته می‌شود: روند طولانی اخذ جواز کسب و کار به سه روز کاهش می‌یابد.