• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/06/26 ساعت 16:00

    چشم از سایه‌ات هم بر ندار. چه دانی شاید خنجری در جیب پنهان کرده باشد.