• امروز این ستون پنجمی‌ها با یک چهره جدید،از فردی برای نشستن بر مسند سازمان سینمایی حمایت شدید می‌کنند.زیرا می‌دانند که فرد جدید فاقد مدیریت لازم برای اداره امور است،برای همین می‌توانند روی وی تاثیرگذاری زیادی داشته باشند تا به منافع خویش برسند.