• سید مصطفی میرسلیم   mirsalimsm@

    1400/06/26 ساعت 05:47

    مؤثرترین راه پیشگیری از مفاسد و مفیدترین روش جبران انحرافات، احترام به قانونمداری و اجرای بدون تبعیض قوانین است.