• سید عطاءالله مهاجرانی   MohajeraniSayed@

    1400/06/26 ساعت 10:10

    نظامیان آمریکایى از اینکه در جنگ علیه مردم عراق و افغانستان شرکت کرده‌اند و ابزار فریب شده‌اند، اظهار تأسف مى کنند و مدال خود را به دور مى اندازند. هنوز فطرت انسانى زنده است.