• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/06/26 ساعت 19:41

    ستاد وزارت خانه اینطور بود که همه نگرانند هر لحظه مجبور شوند با رییس بروند برای سفر استانی؛ فقط وزارت خارجه مستثنی است که اینم وارد دایره کردند