• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

    1400/06/26 ساعت 18:41

    کاش دنیا یک فرصت دوباره به ما میداد.
    اگر امکان برگشت به۱۸سالگی را داشتم، بسیاری از اتفاقات را طور دیگری رقم میزدم.
    اما حالاکه این امکان نیست، باید طوری #زندگی کنم که چندسال بعد دوباره این فانتزی به ذهنم خطور نکند.
    عمر ما بسرعت میرود،حیف است برای افراد و موضوعات بی‌اهمیت هدر برود.