• اقبال شاکری   eghbalshakeri@

    1400/06/26 ساعت 21:31

    عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای در کنار چین، روسیه و هند اولین گام برای بی تاثیر شدن تحریمهاست.
    دیپلماسی فعال، صرفا در ارتباط با چند کشور غربی نیست!
    باید برای ارتباط با تمام کشورها برنامه داشته باشیم.