• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1400/06/26 ساعت 23:01

    بیانیه وزارت امور خارجه در خصوص روند عضویت ج.ا #ایران در سازمان همکاری شانگهای
    پذیرش درخواست ج.ا.ایران برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای، گام مهمی است و نقش مثبتی در توسعه همکاری‌ها و مناسبت کشورمان با اعضای این سازمان در کلیه ابعاد دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی خواهد داشت.