• پیمان طالبی   peymantalebi70@

    1400/06/26 ساعت 11:24

    پرونده‌ای مبسوط در یک موضوع مهم فرهنگی برای یکی از رسانه‌های مکتوب معتبر کار کردیم با کلی گزارش و یادداشت و گفتگو (فقط سه گفتگو را من گرفتم) خبر رسید که نصف مطالب را قلع و قمع کرده‌اند و سردبیر با یک‌سری مطالب غیرمرتبط مجبور شده صفحات را پر کند.
    این مرگ ژورنالیسم فرهنگی نیست؟