• در دیدار دولت سیزدهم با رهبر معظم
  انقلاب اسلامی ،ایشان مسیر تحول
  خواهی دولت را بهره گیری از جامعه
  نخبگانی خارج از دولت در فرایند
  تصمیم گیری و تصمیم سازی معرفی
  فرمودند، که متناسب با ساختار
  جمهوری اسلامی،میبایست بستر آن
  را فراهم آورد.
  #جامعه_نخبگانی