• سال‌ها از قضیه بسته شدن خانه سینما می‌گذرد،اما همچنان ستون پنجمی‌ها به کار خود مشغول هستند تا با تخریب رقبا عنان سینمای ایران را در دست بگیرند