• بازار کتاب در انتظار فاجعه؟

    مشکل امروز #ناشران، نداشتن #کاغذ است و در این‌ صورت، نشر تعطیل می‌شود.
    تعطیل نشر، تعطیلی فرهنگ و فکر است و «تعطیلی فکر» یعنی: داشتن جامعه‌ای پر از #جرم و #جنایت.

    محمد عزیزی، مدیر نشر روزگار خواستار توجه فوری مسئولان به مساله حیاتی «کاغذ» شده است.