• با عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای، ظرفیت‌های متقابل اقتصادی،فرهنگی و امنیتی برای دوطرف ایجاد گردید و ایران به عنوان کوریدور شرق به غرب و شمال به جنوب نقش مهمی در آینده منطقه و جهان ایفا خواهد نمود.
    #سازمان_شانگهای