• د با زمزمه آزادسازی واردات خودرو، فروش خودروهای خارجی در بازار زیاد شده است. فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو گفته: با آزادسازی واردات، خودروهای چینی در بازار ارزان می‌شود اما بعید است که قیمت خودروهای چینی در کارخانه چندان تعدیل شود.
    @farbodzaveh