• بعد از تغییر و تحولی که در خانه سینما پیش آمد،گروهی از زیاده خواهان و تکروها، مناصب و منافع خود را از دست دادند.بنابر این برخی از آنان در قالب ستون پنجم بین سینماگران شکافی عظیم ایجاد کردند که باعث درگیری‌های زیادی در عرصه سینما شد که همچنان ادامه دارد.