• هیچیک از موافقان تصویب این طرحها، حاضر به توضیح نیستند که: «کدام الزام و ضرورت فوری، شما را مجاب به پی‌ریزی طرحهایی نموده که بسترساز انواع جدیدی از زمینخواری و از آن مهم‌تر، توجیه‌کننده‌ی دور جدیدی از تعرض به اراضی ملی و تغییر کاربری‌ها هستند؟»
    کشور، آزمایشگاه توهمات توسعه نیست/۷