• یادتون هست یک مسئول یکجانشین داشتیم که ۸ سال همه‌‌کاره بود و به دیگران اینجوری نیش و کنایه می‌زد:
    شما می‌خواهید با دنیا مذاکره کنید؟ شما بلدید با دنیا مذاکره کنید، شما زبان دنیا را می‌فهمید؟
    خدایا ازش نگذر …
    #سازمان_شانگهای