• این حرف را شاید نپسندید اما نشانه‌ها، راوی این دغدغه هستند که گویی، عده‌ای با حوصله و وقت کافی، مأموریت دارند ظرفیتها و قابلیت‌های تاب‌آوری و پایداری سرزمین را آرام آرام و مرحله به مرحله، دچار خدشه کنند و در این راه، اتفاقا پشت عناوین جذاب و پیشنهادهای ظاهرا مفید، پنهان شوند/۲