• حجم پخش برنامه درباره سردار سلیمانی از صدا و سیما به شدت کاهش پیدا کرده است و شاید بتوان گفت به صفر رسیده.
    بنیاد شهید سلیمانی به صدا و سیما نامه نوشته که بدون مجوز این بنیاد برنامه‌ای پخش نشود.
    رییس صدا و سیما هم به شبکه‌ها ابلاغ کرده است.
    ای بی تدبیری یعنی حذف سردار از شبکه ملی.