• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1400/06/26 ساعت 23:01

    وزارت امور خارجه دیپلماسی فعالی را برای تقویت مناسبات با دستگاه‌های دیپلماسی کشورهای عضو در چارچوب این سازمان بکار خواهد گرفت.
    https://b۲n.ir/u۸۸۳۹۹