• مدتی ستون پنجم‌های سینما،به گوشه‌ای خزیده و خودنمایی نمی‌کردند.حالا که دولتی جدید روی کار آمده،دوباره فضا را مناسب دیده‌اند تا با گریم جدید صورت کریه خویش،وارد بدنه سینما شده و با تفرقه انگیزی و گل آلود کردن آب سینمای ایران،دوباره ماهی‌های درشت از آن بگیرند و در سبدشان ذخیره کنند