• مجتبی یوسفی   mojtabayousefy@

    1400/06/26 ساعت 22:44

    امروز در گرمای تابستان #اهواز بازدیدی از حوزه انتخابیه و روستاهای الهایی داشتیم. درست زمانی که آفتاب و گرما بر توان ما چیره میشد دیدن این صحنه خستگی از تن ما بیرون کرد. امید به سازندگی و نشاط در نگاه پرامید کودکان ایرانی روحیه ما برای خدمت را دوچندان کرد.