• مالک شریعتی نیاسر   malekshariati@

    1400/06/26 ساعت 18:12

    عضویت دائم ج.ا. ایران در #سازمان_شانگهای، گرچه نتیجه روندی از گذشته است، بدون اهتمام جدی رییس‌جمهور و دستگاه دیپلماسی جدید، محقق نمیشد

    این دستاورد مهم، پایان «غربگرایی محض و تکیه بر نقطه‌های خیالی» و آغاز سیاست «نگاه به شرق و آسیا محوری» و تقویت «دیپلماسی همسایگی» ایران خواهدبود