• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1400/06/26 ساعت 09:50

    رئیس جمهور تاکید کرد که ایرانیان خارج از کشور، سرمایه هایی هستند که باید در خدمت پیشرفت کشور قرار گیرند