• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1400/06/26 ساعت 14:47

  چه جای خواب که هر شب محصلان فراق
  خیال روی تو بر دیده می‌گمارندم
  هنوز دست نشسته‌ست غم ز خون دلم
  چه نقش‌ها که ازین دست می‌نگارندم
  کدام مست، می‌از خون سایه خواهد کرد
  که همچو خوشۀ انگور می‌فشارندم

  استاد #هوشنگ_ابتهاج
  #سایه