• محمد تقی فاضل میبدی   fazelmaybodi@

    1400/06/26 ساعت 00:46

    امشب داروخریدم شد۸۵۰ هزارتومان.گفتم داروها ایرانی و بیمه است چرا اینقدرگرانشد؟گفت دارو گران و تعهدبیمه کم شده گفتم مردم چه گناهی کردند؟فریادنسخه داران بلندشد.دارو درسبداغلب زندگیهاراه یافته.جان مردم درگروآنست.چراهیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد؟چرادرکشورکسی فکرمافیای دارو‌ رنج مردم نیست؟