• آرش نعیمیان   naimian@

    1400/06/26 ساعت 14:44

    ۲ دقیقه خندیدن به اندازه‌ی ۳۰ دقیقه دویدن مفید است. از این رو، من هر شب به پارک می‌روم تا ۲ دقیقه به سر و ریخت دوندگان بخندم!

    #ترجمه