• به من گفت‌ از دلتنگی بگو …

    گفتم دلتنگی یعنی صدای محبوب‌ ت را بشنوی
    روی برگردانی و
    کسی‌ آن‌جا نباشد …