• امیررضا قویدل   amirrezasocial@

    1400/06/26 ساعت 15:15

    بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، حمیدرضا جماعتی را بجای عاطفه عابدینی بعنوان دبیر کمیته علمی کشوری کرونا منصوب کرد