• انقلابی عزیز؛ #پیوست_رسانه_ای که لزوما ساز و دهل زدن و خودنمایی نیست؛ یه بازتاب تحلیلی ساده که حلاله؛ بسم الله!
  عضویت ج.ا.ا در سازمان #شانگهای.
  تسریع واکسیناسیون ملت.
  بازگشت ناو‌ها با عبور از سه اقیانوس.
  تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار.
  سفرهای استانی #رئیسی.
  @raisi_com