• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1400/06/26 ساعت 14:47

  غمم نمی‌خورد ایام و جای رنجش نیست
  هزار شکر که بی غم نمی‌گذارندم
  سری به سینه فرو برده‌ام مگر روزی
  چو گنج گم‌شده زین کنج غم برآرندم
  چه باک اگر به دل بی‌غمان نبردم راه
  غم شکسته‌دلانم که می‌گسارندم
  من آن ستارۀ شب زنده‌دار امیدم
  که عاشقان تو تا روز می‌شمارندم