• دومین روایت «تماشاگر» را به صور ذهنی‌ام در معنای نوشتن از سفر معطوف کردم؛
    اینکه برای نوشتن‌شان چرا تنها به روایت وقایع بسنده نخواهم کرد و چگونه ذهن خویش را در مواجهه با هر دیار می‌نگارم؛ در خویش سفر می‌کنم و خود را در آیینه‌ی هر جغرافیا به تماشا می‌نشینم.
    https://sharghdaily.com/fa/main/print/۲۹۸۲۲۲…