• در نطقی، اصلاح طرح و پیشگیری از تصویب قوانین متعدد و اضافه شدن ادارات و سازمان‌ها در نظام حقوقی کشور را یادآور شدم:
    https://instagram.com/tv/CT۲EdAJl۹uJ/?utm_medium=copy_link…