• آقای وزیر،به جای پاک کردن صورت مسئله از هنرمندان دردمند دستگیری کنید تا آینده هنرمندان جوان و هنر ایران تضمین شود. چشم به راهان را بیش از این منتظر نگذارید.