• آیا به جای بستن قراردادهای میلیاردی با پروژه‌هایی که به سرانجام نمی‌رسند،یا برپایی جشنواره‌های بی محتوا، بهتر نیست بخش‌ اندکی از آن خرج هنرمندان گرفتار شود؟