• بودجه‌های کلانی در عالم پت و پهن هنر و سینما دست به دست می‌شود، اما دردمندان هنرمند،حتی سهمی ناچیز هم از این خوان گسترده ندارند!