• هانی تحویل‌زاده، رئیس انجمن شیرخشک از تداوم ممنوعیت صادرات #شیرخشک خبر داد و گفت: صادرات فقط برای شیرخشک صنعتی آزاد شده است و تولیدکنندگان شیر خشک نوزاد اجازه صادرات ندارند.